Condiții comerciale generale

Aceste condiții generale de folosire al portalului KUPLIO.ro (mai departe doar „CCG“) reglementează condițiile de utilizare a cupoanelor de reducere, care sunt publicate prin intermediul portalului www.kuplio.ro administrat de către societatea s.c. Pachet Plus s.r.l. ,str. Nicolae Bălcescu 102B, Nădlac, jud. Arad, 315500, C.U.I. RO36348015, J2/954/2016 (mai departe „Operator“).

I. Definirea noțiunilor, obiectul contractului

1. Operatorul este societatea mai sus menționată s.c. Pachet Plus s.r. care asigură administrarea Portalului.

2. Inzerentul este un magazin online sau magazin cu livrare, eventual altă societate sau subiect, care prin intermediul Portalului face cunoscute serviciile/produsele sale și face publice Cupoanele.

3. Utilizatorul este orice persoană fizică sau jurdică, care prin intermediul Portalului folosește Cupoanele la cumpărături prin intermediul magazinelor online, cu livrare sau staționare ale Inzerentului.

4. Portalul este o pagină web cu locația URL: http://www.kuplio.ro prin intermediul căreia Inzerentul pe baza contractului cu Operatorul face publice Cupoanele.

5. Cuponul este un cod, reducere sau alt beneficiu publicat pe Portal, care autorizează Utilizatorul să folosească reducerea sau alt beneficiu la cumpărături în magazinul online, cu livrare sau staționar al Inzerentului, și asta în conformitatea cu parametrii Cuponului, publicarea căruia și-a comandat Inzerentul la Operator conform acestor CCG cu scopul de a încuraja vânzările produselor sau serviciilor sau cu alt scop comercial sau de reclamă.

6. Contractul este un contract de prestări servicii, obiectul căruia este angajamentul Operatorului de a asigura în beneficiul Inzerentului publicarea Cupoanelor pe Portal, resp. oferirea de alt spațiu publicitar pe Portal.

7. Parte contractantă este Operatorul sau Inzerentul, sau oricare dintre ei.

8. Programul de afiliere este serviciul reciproc oferit de către Inserant Operatorului sub forma de expediere a Cupoanelor în e-mailuri de confirmare pentru fiecare achiziţie a clienţilor Inserantului, sub forma expedierii Cupoanelor în e-mailuri de reclamă (newsletter-e) expediate clienţilor Inserantului, sau prin introducerea anexelor de reclamă în pachetele Inserantului, pe care le expediază clienţilor săi împreună cu marfa comandată, fapt pentru care Inserantului îi revine o recompensă. Cuantumul recompensei este avut în vedere în suma convenită a diminuării preţului pentru serviciul acordat .........ro, sau este convenit individual pentru fiecare caz prin înţelegerea între părţi, iar cuantumul acesteia (ori prin forma diminuării preţului ori prin recompensă individuală) este specificat în comandă.

9. Operatorul este obligat să asigure publicarea Cupoanelor prin intermediul Portalului sau să ofere alte servicii pe baza comenzii aprobate. Operatorul are de la Inserator, pentru asigurarea serviciilor, dreptul la achitarea recompensei convenite.

10. Prezentele CCG sunt valabile pentru toate relaţiile comerciale în care Operatorul şi Inserantul intră în cadrul obiectului Contractului mai sus amintit .

11. Prin emiterea comenzii Inserantul îşi exprimă acceptul explicit pentru conţinutul prezentelor CCG. Condiţiile comerciale evazive, contradictorii sau complementare ale Inserantului devin parte a Contractului numai atunci, când Operatorul îşi exprimă acceptul său scris fără obiecţii pentru obligativitatea lor. Deoarece Părţile contractante, la încheierea Contractului, fac trimitere explicită la aplicarea acestor CCG, aceste CCG au prioritate în faţa unor eventuale condiţii comerciale ale Inserantului, aceasta indiferent de faptul, dacă sun cunoscute Operatorului sau dacă Operatorul le-a refuzat în mod explicit sau nu. Inserantul este conştient, că pentru relaţia angajatorie juridică dintre el şi Operator nu vor fi utilizate condiţiile generale ale Inserantului, aceasta nici atunci când la acestea Inserantul face trimitere în comanda sa, numai dacă Operatorul ar menţiona explicit la acceptarea comenzii, că acceptă condiţiile generale ale Inserantului. În acest scop Operatorul prin trimitere la §44 alin. 2 din Legea nr. 40/1964 Zb. („Codul Civil“) menţionează, că emiterea comenzii, care conţine orice fel de adăugiri, rezerve, limitări sau orice fel de modificări faţă de propunerea Operatorului, inclusiv trimiterea la condiţiile generale ale Inserantului, se consideră drept o nouă propunere din partea Inserantului, iar pentru încheierea Contractului este necesară acceptarea acesteia din partea Operatorului în întregimea sa şi fără rezerve. Şi în cazul, dacă Inserantul ar face trimitere în comanda emisă la condiţiile sale generale comerciale şi eventuala acceptare a comenzii din partea Operatorului va fi considerată drept acceptare cu abaterea constând în excluderea condiţiilor generale ale Inserantului şi aplicarea acestor CCG.

12. Celelalte clauze convenite între Părţile contractante în cazurile individuale (inclusiv a comenzilor acceptate, înţelegerilor secundare, completărilor şi modificărilor) au întotdeauna prioritate în faţa acestor CCG. Pentru conţinutul unor asemenea înţelegeri decisiv este contractul scris sau confirmarea scrisă cu privire la conţinutul unei asemenea clauze emise de către Operator.

13. Dacă la încheierea Contractului nu a fost convenit altfel în scris, Aceste CGC se consideră drept parte componentă a Contractului, constituind o problemă substanţială a Contractului încheiat.

14. Operatorul este îndreptăţit să modifice unilateral aceste CCG. În cazul modificării CCG sau emiterii unor CCG noi, Operatorul este obligat să trimită Inserantului (prin intermediul e-mailului) varianta noilor CGC sau a modificărilor CCG, aceasta în termen de cel mult 15 zile înainte de intrarea în vigoare a CCG noi sau modificate. Prevederile modificate, resp. diferite ale noilor CCG au întotdeauna prioritate în faţa variantei CCG mai vechi.

15. Părţile contractante pot invoca aplicarea uzanţelor comerciale, dacă acestea nu sunt în contradicţie cu prevederile prezentului Contract, CGC sau reglementărilor legale, inclusiv reglementărilor legale care nu au un caracter coercitiv. Partea contractantă care invocă utilizarea uzanţelor comerciale este obligată să demonstreze, că cealaltă Parte contractantă ar fi trebuit să cunoască o anumită uzanţă comercială şi progresiv a fost convinsă conform acestei uzanţe.

II. Portalul www.kuplio.ro

1. Portalul este o pagină web de informare și reclamă, prin intermediul căreia Inzerentul face publice informații comerciale și de marketing despre servicii sau produse, sau alte oferte aflate în curs de desfășurare în magazinele sale online, cu livrare sau staționare..

2. Pe Portal sunt publicate ofertele actuale ale Inzerenților, pe baza cărora pot Utilizatorii genera, tipări sau folosi Cupoanele, care pot fi folosite în anumite condiții la Inzerent.

3. La folosirea Cupoanelor se ajunge prin transferul la pagina de web sau portal al Inzerentului, prin tipărirea și folosirea Cuponului în magazinul staționar al Inzerentului, sau utilizarea altei forme de reducere, și asta în conformitate cu condițiile prezentate pe Cupon. Operatorul Portalului nu intră într-o relația contractuală cu Utilizatorul. Toate drepturile și beneficiile care decurg din Cupon, Utilizatorul le poate utiliza doar față de Inzerent. Aceste drepturi și obligații sunt reglementate de termenii comerciali ai Inzerentului.

III. Comanda, încheierea contractului

1. Inserantul contactează Operatorul în scopul solicitării ofertei pentru prestarea serviciului de publicare a Cupoanelor, sau pentru prestarea altor servicii prin intermediul Portalului, toate conform prezentelor CCG, pentru care Operatorul îi elaborează oferta, care va conţine lista preţurilor şi a condiţiilor pentru pachetele de servicii individuale. Parte a ofertei vor fi şi imprimatele pentru comenzi, pe care Inserantul va putea comanda pachetul de servicii ale Operatorului conform ofertei elaborate, aceasta sub forma unei comenzi ferme adresate Operatorului.

2. Comanda trebuie să aibă forma scrisă şi trebuie să fie remisă Operatorului prin intermediul e-mailului, poştei sau personal.

3. Comanda Inserantului trebuie să conţină în special:

a) identificarea Inserantului în amploarea: denumirea comercială, sediul / locul de desfăşurare a afacerilor, CUI, CIF, CI TVA, date despre înregistrarea la Registrul Comerţului şi persoana autorizată să acţioneze în numele Inserantului, adresa de e-mail a Inserantului;

b) alegerea pachetului de servicii solicitat;

c) preţul conform ofertei Operatorului;

d) declaraţia Inserantului, că pe Portal a luat la cunoştinţă CGC în varianta în vigoare şi efectivă, a înţeles integral conţinutul lor şi este de acord fără rezerve cu acestea şi se obligă să le respecte. Prin această declaraţie Inserantul de asemenea dă Operatorului acceptul pentru utilizarea gratuită a logo-ului denumirii comerciale a Inserantului, exclusiv pentru scopurile de oferire a referinţelor.

4. Comanda devine efectivă abia din momentul confirmării sale scrise din partea Operatorului sub formă de e-mail sau în scris iar plăţile pentru factura de garanţie, pe care împreună cu confirmarea comenzii Operatorul le va expedia Inserantului. Din momentul, când comanda devine efectivă conform prevederii anterioare, se ajunge la încheierea Contractului. Dacă Părţile contractante nu convin altfel, Contractul se încheie pe o perioadă determinată şi anume 3 luni.

5. Operatorul va fi legat numai de o asemenea comandă a Inserantului, care va fi efectivă conform art. III punctul 4 din prezentele CCG.

6. Inseratrul este obligat să remită Operatorului comanda cel târziu cu 7 zile înaintea primei zile solicitate pentru publicarea Cupoanelor pe Portal.

7. Dacă nici-una dintre Părţile contractante nu denunţă Contractul la sfârşitul perioadei de 3 luni de valabilitate a acesteia, Contractul se prelungeşte automat în aceleaşi condiţii (inclusiv pachetul de servicii ales şi programul a Affiliate) cu alte 3 luni, aceasta şi în mod repetat.

8. În cazul, când Insarantul solicită modificarea pachetului de servicii, acesta este obligat să procedeze adecvat conform alin. 1 până la 3 din prezentul articol al CCG. Fiecare modificare a pachetului de servicii devine efectivă cel mai devreme din următoarea perioadă de 3 luni a valabilităţii Contractului, dacă Inserantul a remis comanda pentru noul pachet de servicii până cel târziu 7 zile înainte de începerea următoarei perioade de 3 luni.

9. Operatorul este îndreptăţit să rezilieze Contractul, dacă Inserantul nu a achitat vreuna dintre facturi în termenul de 10 zile după scadenţa acesteia.

10. Denunţarea, rep. Rezilierea Contractului se remite celeilalte Părţi contractante prin e-mail, personal sau prin poştă.

IV. Drepturile şi obligaţiile Operatorului

Drepturile şi obligaţiile generale ale Operatorului

1. Operatorul se obligă, că va asigura în favoarea Inserantului, pe baza unei comenzi valabile (conform art. III punctul 4 din prezentele CCG) în cadrul pachetului de servicii comandat publicarea Cupoanelor acestuia pe Portal, eventual alte servicii conform înţelegerii Părţilor contractante.

2. În cazul, când cerinţele asupra problemelor de conţinut ale Cupoanelor sunt conforme cu prezentele CGC şi cu reglementările legale general angajatorii, Operatorul va publica Cupoanele pe Portal în cadrul valabilităţii pachetului de servicii în termen de 3 zile de la data livrării documentelor necesare de la Inserant, eventual într-un alt termen specificat în comandă.

3. Operatorul nu este obligat să îşi îndeplinească obligaţiile şi angajamentele conform prezentelor CCG, sau conform Contractului în cazul intervenţiei forţei majore (cum este de ex. catastrofa naturală, războiul, starea de război).

4. Operatorul are dreptul să verifice, dacă comanda Inserantului a fost expediată de către o persoană autorizată, eventual să verifice identitatea Inserantului, iar în caz de dubii este îndreptăţit să îi solicite documentele necesare.

Drepturile şi obligaţiile Operatorului la publicarea Cupoanelor

5. Operatorul este îndreptăţit să refuze publicarea Cupoanelor, a căror conţinut, forma sau întocmirea este în contradicţie cu reglementările legale general angajatorii, sau este în contradicţie cu bunele maniere, interesele legitime ale Operatorului sau afectează interesele legitime ale persoanelor terţe. După remiterea documentelor necesare de la Inserant, Operatorul este obligat să îl atenţioneze asupra inoportunităţii Cupoanelor, eventual să solicite completarea acestora în aşa fel, încât conţinutul inoportun să fie eliminat. Fiecare modificare faţă de cerere Operatorul este obligat să o trimită Inserantului spre aprobare. După aprobarea de către Inserant, Operatorul va asigura publicarea Cupoanelor pe Portal.

V. Drepturile şi obligaţiile Inserantului

Drepturile şi obligaţiile Inserantului la publicarea Cupoanelor

1. Inserantul se obligă să livreze Operatorului toate informaţiile necesare (logo, text, informaţii despre rabatul acordat resp. acţiunii, termene de valabilitate, alte condiţii etc.) despre Cupoane, precum şi toate specificaţiile necesare în termenul adecvat înainte de publicarea solicitată a Cupoanelor.

2. Inserantul este de asemenea obligat să remită Operatorului documentaţii pentru prelucrarea grafică a bannerelor de reclamă sau a cupoanelor tipărite ca şi serviciu complementar (în cazul comandării acestuia) în termenele şi amploarea convenite cu Operatorul.

3. Dacă Inserantul nu va remite Operatorului informaţii despre conţinutul Cupoanelor sau dacă documentele/informaţiile remise de către acesta nu vor fi adecvate pentru publicarea/prelucrarea acestora, Operatorul nu se află în întârziere cu publicarea lor pe Portal. Părţile contractante convin asupra unui nou termen de publicare a Cupoanelor după precizarea informaţiilor solicitate din partea Inserantului.

4. Inserantul este îndreptăţit ca în cadrul pachetului de servicii comandat, să solicite de la Operator publicarea, modificarea, retragerea sau republicarea Cupoanelor fără limitări. Inserantul trebuie să informeze Operatorul despre fiecare modificare în termen de 3 zile lucrătoare înainte de modificarea solicitată a Cuponului.

Alte drepturi şi obligaţii ale Inserantului

5. Inserantul răspunde de faptul, că problemele de conţinut introduse şi remise de către el ale Cupoanelor şi/sau documentele grafice remise în scopul prelucrării şi/sau creării bannerelor de reclamă şi/sau ale Cupoanelor tipărite (în cazul comandării acestora), sunt conforme cu legislaţia Republicii Slovace şi/sau convenţiile internaţionale prin care Republica Slovacă este angajată, şi că prin utilizarea acestora nu vor fi încălcate sau atinse drepturile persoanelor terţe (în special, dar nu exclusiv drepturile asupra mărcilor înregistrate, drepturile de proprietate şi de autor, sau alte drepturi, care fac obiectul protejării dreptului de proprietate industrială sau intelectuală) iar la somaţia Operatorului Inserantul este obligat să dovedească acest fapt şi de asemenea, că afirmaţiile de fapt, care constituie conţinutul acestor Cupoane şi/sau documentelor grafice sunt adevărate, sunt conforme cu bunele moravuri, regulile etice şi/sau nu încalcă ordinea publică. Inserantul răspunde de asemenea în faţa Operatorului şi pentru faptul, că Cupoanele şi/sau documentele grafice date şi remise de către el în scopul prelucrării sunt conforme cu reglementările legale care reglementează forma, conţinutul şi scopul reclamei.

6. Inserantul declară, că este conştient de faptul, că Operatorul este responsabil de conţinutul cupoanelor / documentelor grafice remise în scopul prelucrării şi/sau producerii Cupoanelor / documentelor grafice, pentru includerea în spaţiul de reclamă pe Portal şi că această responsabilitate o poartă Inserantul însăşi De aceea dacă o persoană terţă şi-ar pune în aplicare în acest context orice fel de drepturi faţă de Operator, Inserantul se obligă să satisfacă neîntârziat asemenea drepturi a persoanelor terţe şi să acorde în acest scop Operatorului toată coparticiparea necesară.

În cazu, în care Inserantul alege în cadrul pachetului de servicii comandat posibilitatea de achitare a unei părţi a preţului cub forma programului Affiliate, acesta se obligă ca în perioada de 3 luni în cauză a valabilităţii pachetului de servicii, să asigure pentru Operator servicii reciproce în cuantumul minim solicitat specificat în lista de preţuri a Inserantului pentru fiecare pachet de servicii. Serviciile reciproce pot cuprinde expedierile Cupoanelor în e-mailuri de confirmare pentru achiziţiile individuale ale clienţilor Inserantului, expedierea Cupoanelor în e-mailurile de reclamă (newslettere) expediate clienţilor Inserantului, sau introducerea anexelor de reclamă în coletele Inserantului, pe care le trimite clienţilor săi împreună cu marfa comandată.

VI. Condiţii de facturare şi de plată

1. Inserantul achită preţul pentru serviciile comandate, inclusiv cota aferentă TVA pe baza facturii emise de către Operator.

2. În conformitate cu art. III punctul 4 din prezentele CCG Operatorul va emite pe baza comenzii Inserantului o factură de garanţie, prin care îi va factura garanţia pentru preţ şi va expedia factura astfel emisă la adresa de e-mail a Inserantului. Inserantul este obligat să achite Operatorului garanţia pentru servicii cel târziu în termen de şapte zile de la emiterea facturii de garanţie. Prin achitare se înţelege virarea mijloacelor financiare în contul Operatorului specificat pe factură. În termen de 14 zile de la data achitării facturii de garanţie Operatorul va emite şi va expedia la adresa Inserantului factura care va fi un document fiscal.

3. Preţul serviciilor Operatorului se facturează întotdeauna înainte pentru fiecare perioadă de 3 luni. Dacă nici una dintre Părţile contractante nu face uz de dreptul de denunţare a Contractului şi se ajunge la prelungirea automată a Contractului, Operatorul va emite următoarea factură, întotdeauna în termenul de 7 zile de la începutul următoarei perioade de 3 luni. În termen de 14 zile de la data achitării plăţii de garanţie, Operatorul va emite şi va expedia la adresa Inserantului factura care va fi un document fiscal.

4. Pe baza înţelegerii scrise între Operator şi Inserant condiţiile de facturare şi de plată menţionate în prezentul articol din prezentele CGC pot fi modificate şi într-o altă versiune convenită de către Părţile contractante.

5. În cazul, în care Inserantul are sediul în afara teritoriului Republicii Slovace şi preţul pentru servicii îl achită prin intermediul unei bănci străine, Inserantul suportă integral toate taxele legate de un asemenea transfer transfrontalier.

6. În cazul, în care Inserantul alege, în cadrul pachetului de servicii comandat, posibilitatea achitării preţului sub forma programului Affiliate, acesta este îndreptăţit să achite o parte sau preţul integral al pachetului de servicii sub forma acordării serviciilor reciproce. Inserantul este obligat să ofere în amploarea menţionată în lista de preţuri în cadrul perioadei de 3 luni în cauză de valabilitate a pachetului de servicii. În cazul, în care Inserantul nu oferă servicii reciproce în amploarea solicitată în perioada de 3 luni în cauză, acesta este obligat să achite diferenţa dintre preţul achitat al programului Affiliate şi preţul integral al pachetului de servicii ales, aceasta pe baza facturii Operatorului.

VII. Confidenţialitate

1. Părţile contractante iau la cunoştinţă, că în cadrul derulării Contractului pot obţine informaţiile celeilalte Părţi contractante, pe care o Parte contractantă („partea încredinţătoare”) le accesibilizează celeilalte Părţi contractante („parte beneficiară”), sau despre care partea beneficiară la află în timpul derulării Contractului, în special strategiile comerciale şi de piaţă, informaţiile despre preţuri, vânzări, datele clienţilor, planurile de marketing, condiţiile de colaborare, condiţiile de procurare şi de achiziţie, ca şi alte date financiare şi comerciale (în continuare numai „Informaţii confidenţiale").

2. Părţile contractante se obligă să utilizeze Informaţiile confidenţiale exclusiv pentru scopurile derulării Prezentului Contract, aceasta numai în amploarea indispensabilă în aşa fel, încât acestea să fie cunoscute numai de către acei reprezentanţi sau lucrători ai Părţilor contractante a căror luare la cunoştinţă a Informaţiilor confidenţiale este indispensabilă pentru derularea corectă a Contractului.

3. Partea beneficiară este obligată să depună pentru protejarea Informaţiilor confidenţiale ale părţii încredinţătoare cel puţin un nivel al grijii de specialitate egal cu cel depus pentru protejarea Informaţiilor confidenţiale proprii. Această obligativitate cuprinde în toate împrejurările în special luarea măsurilor adecvate pentru protejarea Informaţiilor confidenţiale împotriva divulgării neautorizate, copierii sau folosirii..

4. Angajamentul de confidenţialitate nu se referă la (i) Informaţiile confidenţiale care în momentul oferirii sunt cunoscute public, iar partea beneficiară este capabilă să demonstreze acest fapt în mod credibil, (ii) Informaţiile confidenţiale, care după punerea la dispoziţie devin cunoscute public şi la o asemenea publicare nu s-a ajuns prin încălcarea angajamentului de confidenţialitate conform Contractului sau legii, (iii) Informaţiile confidenţiale pe care partea beneficiară le-a avut deja în momentul punerii la dispoziţie şi aceasta fără angajamentul de confidenţialitate faţă de asemenea Informaţii confidenţiale, iar aceste informaţii nu au fost obţinute ilegal de către partea beneficiară, (iv) Informaţiile confidenţiale pe care le.a creat partea beneficiară, aceasta independent fără utilizarea unor asemenea Informaţii confidenţiale ale părţii încredinţătoare iar partea beneficiară va fi capabilă să dovedească în mod credibil acest fapt, sau (v) în cazul, când partea beneficiară trebuie să accesibilizeze Informaţiile confidenţiale în baza legii sau a deciziei unui organ al administraţiei publice.

5. Obligaţia de confidenţialitate conform prezentului articol VII persistă nu numai pe durata valabilităţii Contractului dar şi trei ani după încetarea acestuia.

VIII. Prevederi finale

1. Prezentele CCG intră în vigoare din data de 01.02.2017. Toate relaţiile contractuale încheiate între Inserant şi Operator începând cu data intrării în vigoare a CCG se coordonează după CCG, dacă în acestea nu este prevăzut altfel.

2. Pentru soluţionarea conflictelor între Operator şi Inserant, care îşi au originea în relaţia contractuală reglementată prin prezentele CCG, ca şi pretenţiile legate de compensarea prejudiciului din această relaţie contractuală, vor fi soluţionate exclusiv de către instanţa Română aferentă. Relaţiile angajante convenite în prezentele CCG se coordonează după legislaţia Română, în special prevederile Legii nr. 513/1991, Codul Comercial, în vigoare.

3. Dacă prezentele CCG necesită înmânare scrisă, se consideră drept forma scrisă şi orice mesaj expediat celeilalte Părţi contractante prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail a celeilalte Părţi contractante, dacă adresa de e-mail este trecută pe forma tipărită a comenzii iar adresa de e-mail s Inserantului este menţionată pe comanda completată de către acesta. Cele menţionate nu sunt valabile în cazul încetării relaţiei contractuale, când este necesară înmânarea exprimării voinţei de încetare a Contractului celeilalte Părţi contractante sub formă scrisă prin poştă cu scrisoare recomandată.

4. Inserantul nu este îndreptăţit să îşi cesioneze drepturile şi obligaţiile din Contract, sau orice fel de parte a acestora asupra unei persoane terţe fără acceptul prealabil scris al Operatorului.

5. Inserantul confirmă, că înainte de comanda scrisă a Operatorului ( art. III. punctul 3 din prezentele CCG) a luat la cunoştinţă prezentele CCG, a înţeles conţinutul acestora, le acceptă fără rezerve şi se obligă să le respecte; Inserantul de asemenea este de acord cu utilizarea legislaţiei Române, conform căreia vor coordona, interpreta şi aplica drepturile, obligaţiile şi angajamentele aferente ale Părţilor contractante reglementate în prezentele CCG sau cele referitoare la obiectul prezentelor CGC.

6. Operatorul este îndreptăţit să modifice şi să completeze CCG (prin modificare se înţelege şi înlocuirea parţială sau completă a CCG prin condiţii comerciale) Fiecare modificare a CCG devine efectivă din data publicării ei pe Portal. Relaţiile contractuale existente se coordonează după noile CCG din data comunicării modificării Inserantului.

În Nădlac 01.02.2017

s.c. Pachet Plus s.r.l.
Henrich Lauko, administrator